Diensten


 

 Elke onderneming waarvan de bedrijvigheid het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, of het met dit vervoer samenhangende verpakken, beladen, vullen of lossen omvat, moet een of meer veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen, benoemen, die ermee zijn belast te helpen bij de preventie van de aan dit soort activiteiten verbonden gevaren voor de veiligheid van personen, bezittingen en het milieu. 

De veiligheidsadviseur van D.A.G.S. draagt, onder de verantwoordelijkheid van de bedrijfsleider van contractant, er zorg voor dat de handelingen bedoelt in artikel 1.8.3.3. van het VLG/ADR, gemakkelijk en onder optimale veiligheidsvoorwaarden kunnen plaatsvinden. 

 

De werkzaamheden van de veiligheidsadviseur omvatten: 

 1, 2 of meerdere jaarlijkse audits waarvan een auditrapport wordt opgemaakt met conclusies en aanbevelingen ten behoeve van de bedrijfsleiding       van contractant;

Het opmaken van een ADR jaarverslag;

Een D.A.G.S. helpdesk.

 

Wij kunnen u een jaarcontract aanbieden voor bovenvermelde werkzaamheden. Vraag naar onze concurrerende tarieven.

 

Daarnaast is er de mogelijkheid uw personeel te trainen in omgang met en behandeling van gevaarlijke stoffen conform hoofdstuk 1.3 van het ADR (wegvervoer) en IMDG (zeevervoer) en volgens hoofdstuk 1.5 van IATA (luchtvervoer).

Zie hiervoor de pagina "Trainingen".

Vraag naar onze tarieven! Wij sturen u graag een offerte op maat.

Alle diensten worden geleverd in de Nederlandse taal.

De taken welke u van de veiligheidsadviseur mag verwachten zijn hieronder opgesomd:

•  nagaan of de voorschriften betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen worden nageleefd; 

•  de onderneming van advies dienen bij werkzaamheden die het vervoer van gevaarlijke goederen betreffen;

•  een voor de bedrijfsleiding of in voorkomend geval voor een plaatselijke overheid bestemd jaarverslag opstellen over de activiteiten van de onderneming met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen. Deze jaarverslagen worden vijf jaar bewaard en desgewenst ter beschikking gesteld van de nationale autoriteiten;

 

De taken van de adviseur omvatten bovendien het controleren van de volgende praktijken en procedures met betrekking tot de betrokken activiteiten :

•  de werkwijzen die de naleving van de voorschriften betreffende het identificeren van de vervoerde gevaarlijke goederen ten doel hebben;

•  de praktijk van de onderneming betreffende het in aanmerking nemen, bij de aankoop van vervoermiddelen, van eventuele bijzondere vereisten met betrekking tot de vervoerde gevaarlijke goederen;

•  de werkwijzen om het voor het vervoer van gevaarlijke goederen of voor het laden en lossen gebruikte materieel te controleren;

•  het feit dat de betrokken werknemers van de onderneming een passende opleiding hebben ontvangen, onder meer over de wijzigingen van de voorschriften, en dat deze opleiding in hun dossier is gedocumenteerd;

•  het opzetten van passende noodprocedures bij eventuele ongevallen of voorvallen die de veiligheid tijdens het vervoer van gevaarlijke goederen of tijdens het laden en het lossen in gevaar kunnen brengen;

•  het verrichten van analyses en zonodig het opstellen van rapporten over de ongevallen, voorvallen of tijdens het vervoer van gevaarlijke goederen of tijdens het laden en het lossen geconstateerde ernstige inbreuken;

•  het invoeren van passende maatregelen om herhaling van ongevallen, voorvallen of ernstige inbreuken te voorkomen;

•  het in aanmerking nemen van de wettelijke voorschriften en de bijzondere behoeften met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen, voor wat betreft de keuze en het gebruik van onderaannemers of andere tussenpersonen;

•  het controleren of het personeel dat aangewezen is voor het vervoer of het laden en lossen van gevaarlijke goederen, beschikt over gedetailleerde uitvoeringsprocedures en instructies; •  het invoeren van maatregelen voor de bewustmaking voor de gevaren die verbonden zijn aan het vervoer en aan het laden en lossen van  gevaarlijke goederen;

•  het invoeren van controlemethoden om ervoor te zorgen dat de documenten en veiligheidsuitrusting die het vervoer moeten begeleiden, zich aan boord van de vervoermiddelen bevinden en conform de voorschriften zijn;

•  het invoeren van controlemethoden om ervoor te zorgen dat de voorschriften met betrekking tot het laden en lossen worden nageleefd; 

•  de aanwezigheid van een beveiligingsplan overeenkomstig 1.10.3.2.                                                                                        

 
E-mailen
Bellen